NEWS

สื่อสารฯ เปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนสันติราษฎ์วิทยาลัย

Posted on

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียน MOU กับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยนายอรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึก เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม Ad & PR Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้มีการนำชมบรรยากาศในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนให้การต้อนรับและนำชมในครั้งนี้ เพื่อเป็นให้คณะครู และนักเรียนได้เห็นถึงบรรยากาศการเรียนการสอน และได้เรียนรู้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการ #PRMCTRMUTP

NEWS

ภาพบรรยากาศซ้อมรับปริญญา ปีการศึกษา 2560

Posted on

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดซ้อมรับปริญญาย่อยระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งนอกจากกิจกรรมซ้อมรับปริญญายังมีกิจกรรมการแสดงความยินดีกับบัณฑิต และการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

NEWS

“ดีเจวัยทีน” สื่อสารมวลชน 2017

Posted on

วันที่ 17 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการดีเจวัยทีน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่า เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ห้อง 1502 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงอย่างมืออาชีพ” โดยวิทยากรพิเศษ คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล (ดีเจพี่อ้อย จากรายการ Club Friday) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง ประเภทต่างๆ” ช่วงสุดท้ายของโครงการเป็นการฝึกฏิบัติการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง #PRMCTRMUTP