NEWS

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAT รอบที่ 2

วันที่ 18 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประเภทโควต้า รอบที่ 2