NEWS

พิธีมอบทุนการศึกษาของกองทุนพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 กองทุนพณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของกองทุนพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา อาคารมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 156 ราย ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ 76 ราย คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 43 ราย และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 37 ราย

Cr.MCTPhoto club , ฉลาด ละออเหล่า , kasidis boorana
#PRMCTRMUTP