NEWS

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2560

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ ให้เกียรติมาเป็นผู้ตรวจประกันฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Ad & Pr Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#PRMCTRMUTP