NEWS

กิจกรรมต้นกล้าอินทนิล มทร.พระนคร 2561

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมต้นกล้าอินทนิล รับน้องสร้างสรรค์ – ชวนน้องทำบุญ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 8.00 – 16.00 น.

#PRMCTRMUTP

Cr. Bowonpuk Mogkonphew น้องแท๊ป และ LK Goodluck น้องลัคกี้