NEWS

ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-10.00 น. รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเทวราชกุญชร เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา และถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำโดยอาจารย์ณัฐภณ สุเมธอธิคม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้

#PRMCTRMUTP

Cr. น้องโอปอ Nuttasit Dechawattanapong