NEWS

กิจกรรมต้นกล้าอินทนิล มทร.พระนคร 2561

Posted on

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมต้นกล้าอินทนิล รับน้องสร้างสรรค์ – ชวนน้องทำบุุญ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 8.00 – 16.00 น. #PRMCTRMUTP Cr. Bowonpuk Mogkonphew น้องแท๊ป และ LK Goodluck น้องลัคกี้

NEWS

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2560

Posted on

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ ให้เกียรติมาเป็นผู้ตรวจประกันฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Ad & Pr Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #PRMCTRMUTP

NEWS

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา มทร.พระนคร 2561

Posted on

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 8.00 – 16.00 น. #PRMCTRMUTP Cr. Bowonpuk Mogkonphew น้องแท๊ป

NEWS

“สอบสัมภาษณ์รอบรับตรงร่วมกัน”

Posted on

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสอบสัมภาษณ์รอบรับตรงร่วมกันเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโนยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2561 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เวลา 9.00 – 12.00 น. ซึ่งในรอบนี้มีผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์จำนวนทั้งสิ้น 90 คน #PRMCTRMUTP

NEWS

สื่อสารฯ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเทคโนโลยีบัณฑิต 2561

Posted on

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเทคโนโลยีบัณฑิต รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุยนายน 2561 เวลา 9.00 16.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ซึ่งวันนี้ (7 มิถุนายน 2561) เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 “การใช้กล้องชนิดต่างๆ” , ฐานที่ 2 “ชนิดของไฟ และการใช้ไฟสตูดิโอ” , ฐานที่ 3 “ระบบเสียง และการใช้ไมโครโฟน แบบต่างๆ และฐานที่ 4 “”วิธีการต่อ และบัดกรีสายแจ๊ค แบบต่างๆ” มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 150 คน #PRMCTRMUTP