ทำเนียบผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

อ.หนุ่ม"
อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Mr.Arttakarn Sattayapanich
Dean of The Faculty of Mass Communication Technology
Tel. : 0 26653777 ต่อ 6800
E-mail : arttakarn.s@rmutp.ac.th
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นายณัฐภณ  สุเมธอธิคมอาจารย์ปัทมา พยุงวงศ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Vice-Dean for administer
เบอร์โทรภายใน : 02-6653777 ต่อ 6810
E-mail : patama51@hotmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
อ.หนุ่ม"อาจารย์ดร.ฉันทนา ปาปัดถา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

Chantana Papattha, Ph.D.
Associate Dean for Academic Affairs and Research
Email : chantana.p@rmutp.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 02-6653777 ต่อ 6814
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นายณัฐภณ  สุเมธอธิคม อาจารย์ณัฐภณ สุเมธอธิคม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Mr.Nattapon Sumathathikom
Vice-Dean for Student Affairs
Email : nattapon.s@rmutp.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 02-6653777 ต่อ 6820
Website: http://mct.rmutp.ac.th
20563-e1447300837947
อาจารย์ทิติพงษ์ สุทธิรัตน์
ผู้ช่วยคณบดี

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6841
E-mail : tg261@hotmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
อ.หนุ่ม" นางสาวกนกวรรณ แสงพรชัยเจริญ
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้างานการเงิน

Miss Kanokwan Sangpornchaicharroen
Assistant to the dean
Head, Finance
Email : kanokwan.k@rmutp.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 02-6653777 ต่อ 6802
Website: http://mct.rmutp.ac.th