ทำเนียบผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

อ.หนุ่ม"
อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Mr.Arttakarn Sattayapanich
Dean of The Faculty of Mass Communication Technology
Tel. : 0 26653777 ต่อ 6800
E-mail : arttakarn.s@rmutp.ac.th
Website: http://mct.rmutp.ac.th
อ.หนุ่ม"อาจารย์ปัทมา พยุงวงศ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน

Mrs.Pattama Payungwong
Vice-Dean for Administrative
Email : pattama.p@rmutp.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 02-6653777 ต่อ 6810
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นางสาวดุริยางค์  คมขำอาจารย์ดุริยางค์ คมขำ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

Email : widchaporn.t@rmutp.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 02-6653777 ต่อ 6830
E-mail : sor9726@hotmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นายณัฐภณ  สุเมธอธิคม อาจารย์ณัฐภณ สุเมธอธิคม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Mr.Nattapon Sumathathikom
Vice-Dean for Student Affairs
Email : nattapon.s@rmutp.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 02-6653777 ต่อ 6820
Website: http://mct.rmutp.ac.th
อ.หนุ่ม"อาจารย์ดร.ฉันทนา ปาปัดถา
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

Chantana Papattha, Ph.D.
Assistant to the dean
Head, Quality Assurance
Email : chantana.p@rmutp.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 02-6653777 ต่อ 6815
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นายธีรวัจน์  อุดมสินเจริญกิจ อาจารย์ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ
ผู้ช่วยคณบดี

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6851
E-mail : iamtheerawat@hotmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นางสาวกุลธิดา  สายพรหมอาจารย์กุลธิดา สายพรหม
ผู้ช่วยคณบดี

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6854
E-mail : kultida_zine@hotmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
อ.หนุ่ม" นางสาวกนกวรรณ แสงพรชัยเจริญ
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้างานการเงิน

Miss Kanokwan Sangpornchaicharroen
Assistant to the dean
Head, Finance
Email : kanokwan.k@rmutp.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 02-6653777 ต่อ 6802
Website: http://mct.rmutp.ac.th
อ.หนุ่ม" นางอุมาพร เจริญพัฒน์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

Mrs. Umaporn Jaroenpat
Head, Office of The Dean
Email : umaporn.j@rmutp.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 02-6653777 ต่อ 6888
Website: http://mct.rmutp.ac.th

3,930 total views, 3 views today