ทำเนียบผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

อ.หนุ่ม"
อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

การศึกษา
- ปริญญาตรี: นศ.บ.การโฆษณา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท: นศ.ม.การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6800
Email : arttakarn.s@rmutp.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
- การสื่อสารการตลาด
- การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
- สิ่งพิมพ์
ประสบการณ์วิชาชีพ
- พ.ศ. 2542–2543 ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายศิลป์ บริษัทแกแล็คซี่
เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด
- พ.ศ. 2537–2540 ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์คู่แข่ง บริษัทคู่แข่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2535–2536 ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทแมเนเจอร์
อินฟอร์เมชั่น จำกัด
- พ.ศ. 2534–2535 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลหนังสือพิมพ์เนชั่น บริษัทเนชั่น พับลิชชิ่ง จำกัด
รางวัลที่ได้รับ
- รางวัล Excellent Paper Award 2015 บทความวิจัยภาษาอังกฤษ เรื่อง Corporate Social Responsibility to Sustainable Brand Building ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 และงานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 ในหัวข้อการจัดงานระดับชาติ “ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน” และในหัวข้อระดับนานาชาติ “Green Innovation for a Better Life” ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา อำเภอเมืองเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ผลงานทางวิชาการ
- ติดตามผลงานได้ที่ https://scholar.google.co.th/citations?user=U_QCIJAAAAAJ&hl=th
นางสาวดุริยางค์  คมขำอาจารย์ดุริยางค์ คมขำ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

การศึกษา
- ปริญญาตรี: ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- ปริญญาโท: ว.ม.สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Tel. : 0 2665 3777
E-mail : duriyang.k@rmutp.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
- การประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์วิชาชีพ
- พ.ศ. 2553 ผู้ช่วยนักวิจัย
ผลงานทางวิชาการ
-
นางสรัณยา  มังคละคุปต์อาจารย์อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิขาการและวิจัย

การศึกษา
- ปริญญาตรี: นศ.บ.วิชาเอก การประชาสัมพันธ์ วิชาโท ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาโท: ศศ.ม.สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาเอก: กำลังศึกษา ป.ร.ด. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6820
Email : apinyapat.k@rmutp.ac.th, anapinyapat@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
- การประชาสัมพันธ์
- สิ่งพิมพ์
- การสื่อสารการตลาด
ประสบการณ์วิชาชีพ
- พ.ศ. 2552–2553 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- พ.ศ. 2546–2550 นักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.ศ. 2549–2552 พนักงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย มหิดล
- พ.ศ. 2548–2549 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 2 (ประชาสัมพันธ์) สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน
- พ.ศ. 2547–2548 ประสานงาน และหัวหน้าฝ่ายกราฟิก บริษัทแบรนด์เด็กซ์ จำกัด
- พ.ศ. 2546–2547 ผู้ช่วยบรรณาธิการ และเลขานุการประธานบริษัท
บริษัทวงศ์สว่างการพิมพ์ จำกัด
- พ.ศ. 2545–2546 เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ และเลขานุการบรรณาธิการบริหารบริษัทจีเซเว่น พับลิเคชั่น จำกัด
รางวัลที่ได้รับ
-
ผลงานทางวิชาการ
- ติดตามผลงานได้ที่ https://rajamagala.academia.edu/ApinyapatKusiyarungsit หรือ https://goo.gl/u7kU1o
นางนุจรี  บุรีรัตน์อาจารย์นุจรี บุรีรัตน์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

การศึกษา
- ปริญญาตรี: วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- ปริญญาโท: วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
- ปริญญาเอก: กำลังศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6864
E-mail : nuchjaree.b@rmutp.ac.th, nuchjaree_b@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
- การออกแบบทางคอมพิวเตอร์กราฟิก
- การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
- การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ประสบการณ์วิชาชีพ
- พ.ศ. 2544 Webmaster สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- พ.ศ. 2542–2543 Programmer บริษัทเค ยู เทเลคอม จำกัด
รางวัลที่ได้รับ
-
ผลงานทางวิชาการ
- กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์ และนุจรี บุรีรัตน์. (2556). ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน. วารสารวิชาการและวิจัย
มทร.พระนคร. 8, 1(มีนาคม 2557) : 164-176.
- กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์ และนุจรี บุรีรัตน์. (2557). การพัฒนาเว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 6, 23–25 กรกฎาคม 2557 : 479.
- นฤศร มังกรศิลา และนุจรี บุรีรัตน์. (2561). การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่ดีจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ในธุรกิจอาหาร. วารสารจันทรเกษมสาร. ที่ 24 ฉบับที่ 46 (มกราคม – มิถุนายน 2561).
อ.หนุ่ม"strong>อาจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
การศึกษา
- ปริญญาตรี: ศศ.บ. วิชาเอกวารสารศาสตร์สื่อประสม วิชาโทสื่อบูรณาการ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏธนบุรี
- ปริญญาโท: ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาเอก: ป.ร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6830
E-mail : chantana.p@rmutp.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
- การออกแบบทางคอมพิวเตอร์กราฟิก
- 2D Animation
- การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
- การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยแบบและพัฒนา (R&D) และการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method)
ประสบการณ์วิชาชีพ
- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน คอลัมนิสต์ นิตยสาร B-connect คอลัมน์ Consumer & Brand Survey
- พ.ศ. 2555-ปัจุจุบัน ที่ปรึกษาวิจัยทางการตลาด Most Admired Brand & Why We Buy บริษัท ไทยคูนแบรนด์เอจ โฮลดิ้ง จำกัด
- พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน นักวิเคราะห์ข้อมูลอิสระ
รางวัลที่ได้รับ
- พ.ศ. 2553
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวด KM Blog จัดโดย ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- พ.ศ. 2558
รางวัล Excellent Paper Award 2015 บทความวิจัยภาษาอังกฤษ เรื่อง “Corporate Social Responsibility to Sustainable Brand Building” ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 และงานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 ในหัวข้อการจัดงานระดับชาติ “ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน” และในหัวข้อระดับนานาชาติ “Green Innovation for a Better Life” ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา อำเภอเมืองเมือง จังหวัดนครราชสีมา
- พ.ศ. 2559
นักวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2559
- พ.ศ. 2560
รางวัล Excellent Paper Award 2016 (ประเภทโปสเตอร์) บทความวิจัยเรื่อง “การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 ในหัวข้อของงานระดับชาติ “ราชมงคลสรรค์สร้างเพื่อสังคม” และระดับนานาชาติ “Creative Technology for All” ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
ผลงานทางวิชาการ
- ติดตามผลงานได้ที่ https://rmutp.academia.edu/JeejeePapattha หรือ https://goo.gl/AsvxqP
มาโนชอาจารย์มาโนช รักไทยเจริญชีพ
ผู้ช่วยคณบดี

การศึกษา
- ปริญญาตรี: ทล.บ.เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาโท: ว.ม.บริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6854
E-mail : manote_tv@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
- การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ประสบการณ์วิชาชีพ
- พ.ศ. 2554-2554 ช่างภาพ (ช่างภาพข่าวและรายการโทรทัศน์) บริษัทโซนิกซ์ยูธ 1999 จำกัด
- พ.ศ. 2551-2556 Creative รายการโทรทัศน์ บริษัทสยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
รางวัลที่ได้รับ
-
ผลงานทางวิชาการ
- มาโนช รักไทยเจริญชีพ. (2560). พฤติกรรมการเปิดรับและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเปิดรับชมโทรทัศน์ช่องข่าวในระบบดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสุทธิปริทัศน์. ปีที่ 31 ฉบับที่ 98 (เมษายน–มิถุนายน, 2560) : 212-221.
อ.หนุ่ม" นางสาวกนกวรรณ แสงพรชัยเจริญ
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้างานการเงิน

Miss Kanokwan Sangpornchaicharroen
Assistant to the dean
Head, Finance
Email : kanokwan.k@rmutp.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 02-6653777 ต่อ 6802
Website: http://mct.rmutp.ac.th