สัมมนาเรื่อง“วงจอห์น คนหลังจอ”

Posted Posted in งานสัมมนานักศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.) พระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ […]