NEWS

“Create & Produce Short Film Workshop”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Create & Produce Short Film Workshop” จัดขึ้นโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง 1202 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพ และมีผลงานมากมายในแวดวงภาพยนตร์ ได้แก่ คุณกัลป์ หงส์รัตนาภรณ์ ศิษย์เก่าแผนกวิชาการโฆษณา วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในปัจจุบัน โดยผู้เข้ารับฟังการฝึกอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์สั้น การเขียนบท และการเริ่มผลิตผลงาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้นต่อไป #PRMCTRMUTP

https://www.facebook.com/pg/channelmct/photos/?tab=album&album_id=2310335928981234