งานสหกิจศึกษา

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Portal_UI24

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]
แบบขอทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ C-01 
แบบขอทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ C-01 (AP)สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
แบบขอทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ C-01 (RT)สาขาวิชาการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
แบบขอทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ C-01 (MT)สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]
รายชื่ออาจารย์นิเทศ และนักศึกษาสหกิจ 
รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน APสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน RTสาขาวิชาการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน MTสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]
แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ 
 ไฟล์ Pdf  ไฟล์ Word (สำหรับแก้ไข) 
1. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน.xls
3. แผนการนิเทศนักศึกษาแผนการนิเทศนักศึกษา.Doc
4. แบบใบเบิกเงินค่านิเทศนักศึกษาแบบใบเบิกเงินค่านิเทศนักศึกษา.Doc
5. แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาแบบแจ้งยืนยันการนิเทศนักศึกษาสหกิจ.Doc
6. แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษาแบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา.Doc
7. แบบสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับสถานประกอบการแบบประเมินสถานประกอบการ.Doc
8. แบบประเมินนักศึกษาแบบประเมินนักศึกษา.Doc
9. แบบแจ้งการออกนิเทศนักศึกษาแบบแจ้งการออกนิเทศ.Doc
10. แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาแบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา.Doc
11. แบบขออนุญาตนิเทศนักศึกษาล่าช้าแบบขออนุญาตนิเทศนักศึกษาล่าช้า.Doc
12. แบบฟอร์มกรณีพบปัญหาระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาแบบฟอร์มปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา.Doc
แผนการออกนิเทศ (อาจารย์)
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]
แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา 
แบบแจ้งรายละเอียดงาน-ตำแหน่งงาน-พนักงานที่ปรึกษา- เอกสารสัปดาห์ที่-1
แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา- เอกสารสัปดาห์ที่-2
แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา- เอกสารสัปดาห์ที่-3
แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา- เอกสารส่งพร้อมเล่ม
แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน- เอกสารส่งพร้อมเล่ม
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]
คู่มือการทำเล่มรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา/รายงานการฝึกงานวิชาชีพ 
ไฟล์ Word (สำหรับแก้ไข)
การจัดพิมพ์รายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา/รายงานการฝึกงานวิชาชีพ
รายละเอียดการเขียนรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา/รายงานการฝึกงานวิชาชีพ
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

29,478 total views, 2 views today