ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสุดท้ายของการรับสมัคร รอบ TCAS 2 Quota 2562


สมัครและชำระเงิน 4 ก.พ – 23 มี.ค 2562
ประกาศสถานที่สอบ และ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2562
สอบสัมภาษณ์ 19 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 24 เม.ย. 2562
ยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ ทปอ.
***หากไม่ทำการยืนยันสิทธิ์
จะถือว่าผู้ผ่านการสัมภาษณ์ไม่ต้องการใช้สิทธิ์ในรอบดังกล่าว
และไม่สามารถขอใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้*** 24-25 เม.ย. 2562
ช่วงการ สละสิทธิ์ 26 – 27 เม.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 27 เม.ย. 2562
บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่กำหนด 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 2562
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง 3 พ.ค. 2562
ตรวจโรค และ เอกซ์เรย์ แจ้งให้ทราบภายหลัง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แจ้งให้ทราบภายหลัง

สมัครได้ที่