ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร รอบ TCAS 3 รับตรงร่วมกัน 2562

สมัครผ่านระบบ TCAS และชำระเงินค่าสมัครตามจำนวนสาขาที่เลือกไว้
สามารถเลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา โดยเป็นการะบุตามระดับความสำคัญ 17 – 29 เม.ย. 2562
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 9 พ.ค. 2562
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่สมัครไว้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ถ้าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการศึกษาในสาขาวิชาที่ประกาศ
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ หรือไปแล้วแจ้งให้ ทราบว่าไม่ต้องการเข้าศึกษา
จะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 11 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 3 17 พ.ค. 2562
สละสิทธิ์ ช่วงที่ 3 (กรณีที่ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 รอบ 2) 17 – 18 พ.ค. 2562
รายงานตัวผ่านเว็บไซต์และชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 18 – 23 พ.ค 2562
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 24 พ.ค. 2562
ตรวจโรค และ เอกซ์เรย์ แจ้งให้ทราบภายหลัง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แจ้งให้ทราบภายหลัง
เปิดภาคการศึกษา 1 / 2562 24 มิ.ย. 2562

สมัครได้ที่