Event

ขอความร่วมมือนักศึกษามทร.พระนคร…ทุกคนทุกชั้นปี…รายงานภาวะสุขภาพนักศึกษา

📣📣 ขอความร่วมมือนักศึกษามทร.พระนคร…ทุกคนทุกชั้นปี…รายงานภาวะสุขภาพของนักศึกษา
เราจะผ่านวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน
🤳 โดยให้นักศึกษารายงานสุขภาพทุกวัน เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามลิงค์ แบบรายงานภาวะสุขภาพของนักศึกษา มทร.พระนคร เข้าทำรายงานได้ที่ ⏬⏬⏬⏬⏬
😷เนื่องจากหากเกิดกรณีที่ น.ศ. ติดเชื้อไวรัสโควิด มหาวิทยาลัยจะให้การช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ 🏨เพราะจะเป็นไทม์ไลน์ของนักศึกษา และจะใช้เป็นเอกสารแนบในการขอเบิกค่าตรวจโควิด
📌📌หากนักศึกษาพบว่าตนเองติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ เพื่อประสานงานและให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไป
📌😷กรณีฉุกเฉินเร่งด่วนให้นักศึกษาติดต่อศูนย์เอราวัณ สายด่วน1668,1669 เพื่อประสานการเข้ารับการรักษา🤒
******************************