ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้า 4 รางวัลในการประกวด ออกแบบอินโฟกราฟิก โครงการ Young Creative Environment Artist (Season 4) ระดับอุดมศึกษา
ในหัวข้อ “How to Break Free from Plastic” จัดโดย มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
🚩รางวัลชนะเลิศ นายจักรภัทร ห้องแสง ได้รับทุนการศึกษา15,000 บาท โล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
🚩รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวอรรัมภา บุญช่วย ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
🚩รางวัลชมเชย นายอนุวัฒน์ กันจาด ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
🚩รางวัลชมเชย นางสาวรัตนา เอี่ยมจรูญ ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย เพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Cr. Bowonpuk Mogkonphew อ.ฉลาด ละออเหล่า