ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวลลิตา แก้วเขียว
นักศึกษาสาขาวิชา #เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ได้รับรางวัลสื่อเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ยอดเยี่ยม BIDC 2019 (Bangkok international digital content festival)
ผลงาน VR สภาพแวดล้อมเสมือนจริงเพื่อควบคุมเพลิงไหม้ในสถานการณ์ต่างๆ
#ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา