NEWSข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รวีพร จรูญพันธ์เกษม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รวีพร จรูญพันธ์เกษม (อาจารย์ข้าวฟ่าง) สาขาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๙ และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๘
ในหัวข้องานราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยังยืนสู่ประเทศไทย ๔.๐ หรือ “Creative RMUTP and Sustainable innovation for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
#PRMCTRMUTP