NEWS

คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร เข้าเยี่ยมเครือข่าย MOU โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้เข้าพบ ผอ.คนึงนาถ จันทวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย และคณาจารย์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้ลงนามความมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันมา พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียน ในด้านการประชาสัมพันธ์และการออกแบบสื่อ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#MCTRMUTP