NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการภาพสะท้อนวิถีไทย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ดร.ฉันทนา ปาปัดถา รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการภาพสะท้อนวิถีไทย ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “พื้นฐานและเทคนิคการถ่ายภาพ” จัดโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ ได้รับเกียรติจากคุณวสันต์ ผึ่งประเสริฐ เป็นวิทยากรอบรม หัวข้อ “การสร้างเรื่องราวให้กับการถ่ายภาพ” คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ และคุณณภัชป์ รัตนศักดิ์ เป็นวิทยากรอบรม หัวข้อ “มุมภาพและองค์ประกอบของภาพถ่าย” และมีการแข่งขัน Campus one short knockout ซึ่งเป็นการแข่งขันถ่ายภาพในโจทย์ “สิ่งเล็กน้อย” ณ ห้อง 1101 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ อีกทั้งในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 มีการฝึกปฏิบัติลงพื้นที่ถ่ายภาพ ณ ชุมชนเกาะเกร็ด นนทบุรี โดยอาจารย์ฉลาด ละออเหล่า เป็นวิทยากรและผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#MCTRMUTP