NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่วิชาชีพอย่างมั่นคง โดยมีอาจารย์อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีการบรรยายหัวข้อ “ปั้นปรุงบัณฑิต พิชิตใจสถานประกอบการ” โดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล และหัวข้อ “Share & Guide จากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ” โดยคุณปฤษฎี ผูกเกษร ณ ห้อง 1101 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร