NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ ปปส. และไทยเบฟ จัดอบรม “Create & Produce Short Film Workshop” แก่นักเรียนม.ปลายและเทียบเท่า

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Create & Produce Short Film Workshop” จัดขึ้นโดย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจากคุณสุวรรณา ว่องวาณิช ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์
สำหรับการฝึกอบรมในวันนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่าที่เข้าร่วมอบรม จะได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยวิทยากร ร.ต.ต.สุทธิศักดิ์ มณเฑียรทอง ครูตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.ปทุมวัน และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์สั้น ทั้งการเขียนบทภาพยนตร์ การเล่าเรื่องด้วยภาพ การกำกับภาพ การตัดต่อ และการออกแบบแสงเพื่อใช้ในการประกวดภาพยนตร์สั้น จากวิทยากรมืออาชีพในแวดวงภาพยนตร์ ประกอบด้วย คุณกัลป์ หงส์รัตนาภรณ์ คุณประพันธ์ พจนีย์ คุณภานุทัต วิเศษวงศ์ คุณสุโกสินทร์ อัครพัฒน์ และคุณสมบูรณ์ พิริยะภักดีกุล ทั้งนี้ น้องๆที่เข้าร่วมอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้นต่อต้านยาเสพติดส่งเข้าประกวดต่อไป โดยโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 10 จะหมดเขตรับสมัครและส่งผลงานวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.mct.rmutp.ac.th/tobeno1/