NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดอบรม “เทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเข้าประกวด” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเข้าประกวด” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการประกวดสื่อ To Be No.1 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 10 โดยมีอาจารย์กษิดิศ ศรีสินธุ์ชัย อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณกัลป์ หงษ์รัตนาภรณ์ ผู้กำกับภาพยนตร์ บรรยายหัวข้อ “วิธีการค้นหาแนวคิด การกำหนด THEME/PLOT และการเขียนบทภาพยนตร์สั้น” และ ร.ต.ต.สุทธิศักดิ์ มณเฑียรทอง ครูตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.ปทุมวัน บรรยายหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อเข้าประกวด To Be No.1 เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพฯ