NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล (ระยะที่ 2 )

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล (ระยะที่ 2 ) ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพณิชกิจ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.พระนคร บรรยายหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยัสื่อสารมวบชน เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ซึ่งมีบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์