NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านสวายสอ หมู่ที่ 7 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านสวายสอ หมู่ที่ 7 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีจุดเด่นด้านข้าวและเกษตรอินทรีย์ โดยสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวได้มีการนำไปประชาสัมพันธ์ต่อในช่องทางโซเชียลมีเดียหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จ.บุรีรัมย์ โดยคุณบดินทร์ เรืองสุขศรีวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ศิษย์เก่าแผนกวิชาการโฆษณา พณิชยการพระนคร ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในวันนี้ และในโอกาสที่เดินทางไปส่งมอบได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่บ้านตาลอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ หมู่บ้านวัฒนธรรมเขมรที่มีความโดดเด่นด้านผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ เพื่อผลิตสื่อบันทึกเรื่องราวความสำเร็จของชุมชนในเดือนมีนาคมนี้ โดยโครงการผลิตสื่อที่เกิดขึ้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ EISA บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ซึ่งโครงการผลิตสื่อของคณะฯ เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกันกับสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#MCTRMUTP

#www.mct.rmutp.ac.th