NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงาน RMUTP JOB FAIR 2020

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมพิธีเปิดงาน RMUTP JOB FAIR 2020
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนจบการศึกษาสู่การปฏิบัติงานจริงในอนาคต โดยภายในงานมีบริษัทชั้นนำทั่วประเทศกว่า 80 แห่ง มาให้บริการ และให้คำแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน รวมทั้งแนวทางในการประกอบอาชีพ อีกทั้งมีการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระอีกมากมาย ซึ่งมีผู้บริหาร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร