NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จัดจัดโครงการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ณ ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ณ ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่และปฏิบัติงานจริง โดยมีทีมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านสื่อสารมวลชน มาให้ความรู้และกำกับการผลิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนในห้องเรียนไปใช้ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังทำให้นักศึกษามีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#MCTRMUTP

#www.mct.rmutp.ac.th