NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ มร.มะฮ์ดีย์ ฮะซันคอนีย์ ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรม และผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ มร.มะฮ์ดีย์ ฮะซันคอนีย์ ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรม และผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน กรุงเทพมหานคร ได้เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านกับประเทศไทย ในช่วงที่ผ่านมา องค์การวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์อิสลาม สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านได้ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ และในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยในการนำภาพยนตร์อิหร่านมาฉายเพื่อเรียนรู้การเล่าเรื่อง และการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านภาพในภาพยนตร์ โดยรักษาราชการอธิการบดีได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเป็นผู้จัดฉายและบูรณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ศึกษาให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ และจากการพูดคุยในครั้งนี้ คณะทำงานของทั้งสองฝ่ายได้ไปเยี่ยมชมห้อง Phono Motion ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่จะใช้ฉายภาพยนตร์ และจะกำหนดวันเวลาในการจัดกิจกรรมดังกล่าวกันอีกครั้ง

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#MCTRMUTP