NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดโครงการการประกันคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพสู่การเป็นผู้นำนักศึกษา

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานเปิดโครงการการประกันคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพสู่การเป็นผู้นำนักศึกษา ซึ่งเป็นการอบรมกระบวนการจัดทำโครงการตามหลัก PDCA ให้กับคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีการฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการของสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากร ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์