NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร แสดงเจตจำนงสุจริต และยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ