NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมกับนายก อบจ.สมุทรสงคราม จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและผู้สูงอายุ

👉 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้เข้าประชุมร่วมกับนางสาวสุกานดา ปานะสุทธะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และ ร.ท.พัชโรดม อุนสุวรรณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยในที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ และผู้สูงอายุ ในด้านการใช้สื่อ และวิธีการสร้างเนื้อหาเพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์พัฒนาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จะดำเนินการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร และวิทยากรในการอบรม เพื่อร่วมยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการและผู้สูงอายุ ของทั้ง 3 อำเภอใน จ.สมุทรสงคราม ให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP 😷✌🏼