NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดุสิตศึกษา

👉เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดุสิตศึกษา โดยมีนายธานินทร์ เนียมหอม ผู้อำนวยการเขตดุสิตเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งสื่อประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย 1) พอดแคสต์ ศูนย์ดุสิตศึกษา จำนวน 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ชุมชนมิตตคาม 1 วิถีนักดำน้ำหาของเก่า ตอนที่ 2 ยลศาสนสถาน เล่าขานวิถีชุมชน ตอนที่ 3 หอเก็บน้ำแฟลตโซดา..ตำนานการผลิตน้ำโซดาหลวง และตอนที่ 4 ลิ้มรสอาหารญวนต้นตำรับ 2) สื่อมัลติมีเดีย ศูนย์ดุสิตศึกษา ได้แก่ เว็บไซต์ศูนย์ชุมชนศึกษาเขตดุสิต 3) สื่อโมชันกราฟิกส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตดุสิต สื่อโมชันกราฟิกด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดุสิต และ 4) พ็อกเก็ตบุ๊คส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตดุสิต
👉สำหรับสื่อมัลติมีเดียได้ออกแบบ และจัดทำโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาโครงงานพิเศษ เพื่อประชาสัมพันธ์เขตดุสิต และให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับชุมชนศึกษาในเขตดุสิตได้รับรู้เรื่องราว วิถีชีวิตของคนในชุมชนและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนในเขตดุสิต
#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP 😷✌🏼