NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี

     คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำโดย อาจารย์ ดร.ดารณี ธัญญสิริ ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นด้วย เศรษฐกิจ BCG เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นให้มีความหลากหลายและสวยงาม โดยออกแบบเป็นถุงชะลอม ตลับสานบรรจุถ่านโกงกาง ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นและลดความชื้น กิจกรรมที่ 2 ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับชุมชน ได้แก่ สบู่เหลวชาร์โคลจากถ่านไม้โกงกาง ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยดูดซับสารพิษและสิ่งสกปรกที่ตกค้างจากผิว ช่วยยับยั้งการเกิดสิวและสร้างความชุ่มชื่นให้กับผิว การออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทำให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผลิตมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ 3 อบรมการถ่ายภาพสินค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถถ่ายภาพสินค้าและตกแต่งภาพสินค้าให้มีความสวยงาม ดึงดูดใจผู้บริโภค และกิจกรรมที่ 4 อบรมการโพสต์ขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบใหม่ด้วยเศรษฐกิจ BCG กิจกรรมนี้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ถึงช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ และสามารถขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
     ทั้งนี้ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยได้ใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะนำโจทย์หรือปัญหาของประเทศ มาสู่การพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศต่อไป
#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP 😷✌🏼
ภาพและข่าว : อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ