NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ สวัสดิ์นที กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์ กรรมการและเลขานุการ สำหรับผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.39 จัดอยู่ในระดับดี ซึ่งได้รับการชื่นชมจากคณะกรรมการหลายประเด็น เช่น การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุม Ad&PR Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ 😷 ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP