NEWS

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษา จากกองทุนพณิชยการพระนคร (ทุนให้เปล่า)

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษา จากกองทุนพณิชยการพระนคร (ทุนให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง Ad & PR Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมีคณะกรรมการสัมภาษณ์ซึ่งเป็นตัวแทนอาจารย์จาก 4 สาขาวิชา และมีนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทั้งหมด 44 คน ทั้งนี้ทางคณะจะดำเนินการสรุปผลการสัมภาษณ์เพื่อส่งให้กองทุนพณิชยการพระนครดำเนินการพิจารณาต่อไป

ภาพและข่าว : สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม