NEWS

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดบรรยาย หัวข้อ “รู้จักและเข้าใจเด็ก GEN ใหม่”

     เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวเปิดการบรรยาย หัวข้อ “รู้จักและเข้าใจเด็ก GEN” เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของคณะฯ รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมได้เรียนรู้ และเข้าใจพฤติกรรมของเด็ก Genneration ใหม่ โดยสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน การรับฟังปัญหา และการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM
#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP 😷✌🏼