NEWS

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนประชุมร่วมกับสระบุรีพัฒนาเมืองและอินเทอร์เน็ตประเทศไทยพัฒนาต้นแบบชุมชนอัจฉริยะ

     เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคุณนพดล ธรรมวิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งบริษัทสระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด (SBCD) “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของภาคเอกชนที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองสระบุรี ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดทฤษฎีการเติบโตอย่างชาญฉลาดหรือ Smart Growth Theory ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ I-NET เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบอัจฉริยะที่อำเภอแก่งคอย โดยใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดย I-NET ในการสนับสนุนให้ชุมชนได้มีการใช้เทคโนโลยี ทั้งในด้านการซื้อขายออนไลน์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากการประสานงานของศูนย์พัฒนาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในการเชิญชวนบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และมีศูนย์ Data Center ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย เข้ามาทำงานร่วมกันในลักษณะพหุภาคี โดยมีภาคีในพื้นที่ ประกอบด้วยเทศบาลเมืองแก่งคอย และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่เน้นการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมือง เพื่อตอบสนองแนวโน้มการขยายตัวของเมืองหรือ Urbanization
#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP 😷✌🏼