NEWS

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี (AI)” แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ธัญญสิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญ เดชอัศวนง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ในโอกาศที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี (AI)” โดยมีท่านรองผู้อำนวยการไวยวุฒิ ธนบัตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ R1202 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ซึ่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี (AI)” ได้รับเกียรติจากบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประกอบด้วย คุณกฤตภ์ เลขมาศ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร และ คุณวินัย  คำสุขา หัวหน้างานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับ นวัตกรรมเทคโนโลยี AI อาทิ การใช้ ChatGPT, Bing ในการสร้างเนื้อหาและคิดคอนเทนท์, การออกแบบกราฟฟิกด้วยตัวหนังสือให้เป็นภาพโดยใช้ Ideogram AI, การสร้าง Generative AI ผ่าน D-ID และการสร้างสรรค์งานเพลงด้วย Ai ง่าย ๆ  เช่น การใช้ (Ai) ChatGPT แต่งเนื้อร้อง การใช้ (Ai) ใช้ Suno.ai แต่งเพลงและใส่ดนตรี และการใช้ (Ai) Noises.ai ทำ MV โดยเน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ได้ รวมถึงสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ผ่าน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

#MCTCHANGE

#เทคโนโลยีสื่อสาร

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#www.mct.rmutp.ac.th