NEWS

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัสตุรัส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวต้อนรับผู้ปกครองที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้อง MCT R1204 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ซึ่งมีการแนะนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และการบริหารงานในส่วนของการบริการนักศึกษาของฝ่ายต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวางแผน และฝ่ายบริหาร โดยรองคณบดี และการแนะนำสาขาวิชาโดยหัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ประจำสาขาวิชา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองในการดูแล และการบริการนักศึกษาของคณะฯ