NEWS

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ธัญญสิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำบุคลากร และนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้แนวคิด RMUTP FRESH BEGINNINGS : Smart U Smile U “ก้าวใหม่อย่างมั่นใจ ก้าวไปกับราชมงคลพระนคร” จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร เพื่อจัดขึ้นให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนซึ่งนักศึกษาสามารถโหลดคู่มือนักศึกษาได้จากหน้าเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อให้นักศึกษามีความรัก ความภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการนำเสนอผ่านรูปแบบการใช้สื่อแบบผสมผสาน และมีนักศึกษาของคณะฯ มีส่วนร่วมในการนำเสนอมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ใช้ Social Media อย่างไรให้มีความสุขตลอดชีวิต” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร