คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

อาจารย์ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6851

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถการ สัตยพาณิชย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6800
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชุลี วงษ์บุญงาม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6850
อาจารย์สรัณยา มังคละคุปต์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6850
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6820
อาจารย์ชาญ เดชอัศวนง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6850
อาจารย์ ดร.ชิษยรัสย์ ศิริไปล์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6851
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุติพร ปริญโญกุล (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์