คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

อาจารย์ณัฐภณ สุเมธอธิคม
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6788,6809

อาจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6788,6809
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6830
อาจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6864
อาจารย์สุพินดา สุวรรณศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6864
อาจารย์ดลพร ศรีฟ้า
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6864
อาจารย์ ดร.รวีพร จรูญพันธ์เกษม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6865