ข่าวรับรางวัล

ชื่นชมเด็กสื่อสารฯ คว้ารองชนะเลิศอับดับ 1 ในการประกวด “SSRU MV Awards Vol.9”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร ทีม Lean Production สมาชิกประกอบด้วย นายภาณุมาส สุขเกิดผล และนายวีรชัย ชำนิกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ชั้นปีที่ 3
นายภูมิภัทร นุตตานนท์ นายณัชพล บุญภิมุข นายอาณัติ ภู่สกุล นายอาทิต กี้ประเสริฐทรัพย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 3และนายณัฐชนน หมื่นพันธ์ชู สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จาก 135 ทีม ทั่วประเทศ ในการประกวด “SSRU MV Awards Vol.9” กับผลงาน Mv เพลง Comethru – Jeremy Zucker จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพ

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#MCTRMUTP