ข่าวรับรางวัล

“ชื่นชมเด็กสื่อสาร”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 3 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขานุการองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2561 คว้ารางวัลประกายเพชร ประเภทกลุ่มเยาวชนทั่วไป ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ด้านนันทนาการ ประจำปี 2561 และได้รับคัดเลือกให้เข้ารับเกียรติบัติรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#PRMCTRMUTP