ข่าวรับรางวัล

“ชื่นชมเด็ก สื่อสารฯ มทร.พระนคร”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย” เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เห็นคุณค่าของครู รวมทั้งสร้างสำนึกในพระคุณของครู การส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู จัดขึ้นโดยคุรุสภา ผลปรากฎว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ทีมสื่อสารเทเวศร์ ชื่อผลงาน “ยางลบของครู” ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดครั้งนี้ ซึ่งได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาววรวรรณ แววนกยูง, นางสาวนริศรา เกียมทอง, นายณัฐณิชา มวลชัยภูมิ, นายอัมรินทร์ เอี่ยมอักษร และนายนวพล ศรีบุรินทร์ โดยการสร้างสรรค์ผลงานได้รับแรงบันดาลใจจาก อาชีพที่สร้างคนอย่างครู ต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ อบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดี ครูจึงเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่ ได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคล การจัดประกวดสปอตวิทยุในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ คุณธรรมนำครูไทย ผู้จัดทำจึงอยากผลิตชิ้นงานเพื่อเผยแพร่คุณงามความดีของครู https://www.youtube.com/watch?v=EKYxQEPUAkA ขอบคุณ : คลิปผลงานจากคุรุสภา

——————————————————————————— #คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน #PRMCTRMUTP