NEWS

นักศึกษาคณะสื่อสารราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนบ้านสวายสอ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 21-23 กันยายนที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้พานักศึกษาลงพื้นที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนบ้านสวายสอ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันการศึกษาหรือ EISA (Education Institute Support Activity) ภายใต้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ในโครงการยังมีการจัดอบรมการพัฒนาทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน ให้สมาชิกจาก 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านสวายสอ ชุมชนบ้านสนวนนอก และชุมชนบ้านตาลอง โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการพบปะกันระหว่างท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ กับคุณสุรพล เศวตเศรนี อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยเบฟ และคุณปรีชา พรหมบุตร คณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชนของไทยเบฟ

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้จัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยมีการพบปะกับศิษย์เก่าแผนกวิชาการโฆษณา วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในทุกวันนี้ นับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่ศิษย์เก่าแผนกวิชาการโฆษณาได้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ว่าจะเป็น คุณบดินทร์ เรืองสุขศรีวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.บุรีรัมย์ และ คุณประมูลชัย นพสุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

ขอขอบคุณ EISA และไทยเบฟที่สนับสนุนโครงการที่ดีๆ ให้แก่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#MCTRMUTP
#www.mct.rmutp.ac.th