NEWS

นักศึกษาคณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร เข้ารับมอบทุนการศึกษากองทุนพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งพิธีมอบทุนการศึกษาของกองทุนพณิชยการพระนครจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเป็นนักศึกษาจาก 3 คณะ ที่มีจุดเริ่มจากวิทยาเขตพณิชยการพระนคร ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สำหรับปีการศึกษา 2562 นี้ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 44 คน รวมทุนการศึกษา จำนวน 288,000 บาท ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#MCTRMUTP