NEWS

นักศึกษาคณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาวิชาชีพ หัวข้อ “ประชาชิค”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาชีพ หัวข้อ “ประชาชิค” จัดโดยนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวันชนะ จิตต์การงาน บรรณาธิการเพจ Urban Creature เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#MCTRMUTP

#www.mct.rmutp.ac.th