NEWS

นักศึกษาคณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดแสดงละครเวที เรื่อง “รักสุดใจ นายงูขาว”

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำทีมคณะผู้บริหารและอาจารย์ เข้าร่วมชมละครเวที เรื่อง “รักสุดใจ นายงูขาว” ซึ่งเป็นผลงานส่วนหนึ่งในรายวิชา สื่อ เพศ และการประกอบสร้างความจริงทางสังคม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธ์ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ อาทิ เรื่องนาคี และพิภพหิมพานต์ เป็นอาจารย์ผู้สอน สำหรับการจัดแสดงละครเวทีในครั้งนี้ ถือเป็นการให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถจากการเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดของการเรียนในรายวิชา ณ ห้องปฏิบัติการทางโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์