NEWS

นักศึกษา สื่อสารฯ มทร.พระนคร ส่งมอบสารคดี

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ส่งมอบสารคดี หัวข้อ สารคดีเชิงข่าวเรื่องความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและเยาวชน แก่ สถาบันสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 60 โดย คุณพีรพัฒน์ ปราการรัตน์ นักวิชาการเผยแพร่ สถาบันสุขภาพจิต เป็นผู้รับมอบ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 60 โดยคุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นผู้รับมอบ ซึ่งนักศึกษาที่ส่งมอบสารคดี ได้แก่ – นางสาวแพร ปู่จันทร์ – นายนันทยุทธ นุ้ยเมือง – นางสาววนิดา แสงทอง – นายชยุต วงศ์ระรื่น – นางสาวชุตาภา วราพงษ์ลิขิต

#MCT #RMUTP