NEWS

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563

📢 คณะสื่อสารฯ ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 📢

📢 คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 📢
👉 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานกรรมการ, ผศ.ดร.อำนาจ สวัสดิ์นที กรรมการ และ ผศ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์ กรรมการและเลขานุการ โดยผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 5 องค์ประกอบ อยู่ที่ 4.16 จัดอยู่ในระดับดี ซึ่งได้รับการชื่นชมหลายประเด็น เช่น ด้านการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ เป็นต้น
👉 ทั้งนี้ การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีนี้ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 อย่างเคร่งครัด